Họp mặt với chủ đề (Hải Phòng tuổi thơ tôi)

Bà con trật tự lắng nghe từng tiết mục của chương trình (Hải Phòng tuổi thơ tôi) tại Efurt 03/10/2015.
Họp mặt với chủ đề (Hải Phòng tuổi thơ tôi)
.